Skalica

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku vyberá Mesto Skalica poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Skalica.

 • vybavuje: Ľubica Šebová, Martina Kadlečíková, Ing. Ján Špaček
 • č. dverí: 225, 217
 • tel: +421346903225, +421346903217
 • email: sebova.lubica@mesto.skalica.sk, kadlecikova.martina@mesto.skalica.sk, spacek.jan@mesto.skalica.sk

Tlačivá na stiahnutie:

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“), právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Sadzba poplatku:

 • fyzické osoby:

- 0,066 € za osobu a kalendárny deň
- 0,0365 € za osobu a kalendárny deň, ktorá v danom roku dovŕšila vek 62 a viac rokov
- 0,0518 € za osobu na kalendárny deň  počas  ktorých  užíva  alebo je  oprávnená užívať
nehnuteľnosť v Zlatníckej doline, ak nemá v meste trvalý alebo prechodný pobyt
- 0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

 • právnické osoby a podnikatelia:

- súčin sadzby 0,066 EUR, počtu kalendárnych dní a počtu zamestnancov

Poplatková povinnosť

Vzniká dňom prihlásenia k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu na území mesta Skalica alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta (vznik vlastníctva k nehnuteľnosti) alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania. Každý poplatník je povinný si splniť oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Zaniká dňom zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo v deň zrušenia oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo v deň zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta alebo v deň ukončenia podnikateľskej činnosti. Každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť.

Zmena - každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zmeny poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť. Pod zmenou sa rozumie zmena adresy trvalého pobytu, zmena adresy sídla, prevádzky, názvu, zmena priezviska, zmena adresy na doručovanie písomnosti, zmena počtu poplatníkov,  zmena platiteľa poplatku, alebo zmena odberného miesta.

Odpustenie poplatku

Správca dane poplatok odpustí  poplatníkovi, ak preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. 

Doklady preukazujúce dôvod odpustenia poplatku:

 • potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru na príslušný kalendárny rok – originál
 • potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí na príslušný kalendárny rok - originál
 • doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie, a pod.) - fotokópia
 • potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok (je študentom denného štúdia a študuje a je ubytovaný mimo mesta Skalica s výnimkou denne dochádzajúceho)
 • potvrdenie zamestnávateľa pre príslušný kalendárny rok (je zamestnaný a ubytovaný v mieste sídla zamestnávateľa mimo mesta Skalica)
 • hodnoverný doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť - originál
 • v prípade, že potvrdenie nie je vystavené v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť preklad preložený a podpísaný poplatníkom

Lehota na odpustenie poplatku je 30 dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej odpustenie. Neuplatnenie nároku na odpustenie poplatku v stanovenej lehote má za následok zánik odpustenia poplatku.


Kontakt

 • Ľubica Šebová  -  č.t.: 6903 225;   e-mail: sebova.lubica@mesto.skalica.sk
 • Ing. Ján Špaček  -  č.t.: 6903 217;   e-mail: spacek.jan@mesto.skalica.sk

Súvisiace predpisy

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20180501

Dátum vloženia: 14. 3. 2016 8:18
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 1. 2020 16:16

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientské centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00