MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

Daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. celý text

Ako vybaviť | 17. 3. 2016 | Autor: Lucia Kubová

Povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia

1. Povolenie/súhlas stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
2. Povolenie/súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
3. Platenie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia celý text

Ako vybaviť | 16. 3. 2016 | Autor: Ing. Katarína Švorcová

Vydávanie rozhodnutia/súhlasu na výrub dreviny

Mesto vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, vydáva súhlasy a rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie dreviny, prijíma ohlásenia o výrube drevín a o vykonaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny. celý text

Ako vybaviť | 16. 3. 2016 | Autor: Ing. Katarína Švorcová

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na budove

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovanie slúži na orientáciu v obci a na ulici. celý text

Ako vybaviť | 16. 3. 2016 | Autor: Katarína Danieliková

Žiadosť o potvrdenie veku stavby

Mesto Skalica v zmysle zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poskytuje informácie zo svojich evidencií. Potvrdenie o veku stavby vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (ohodnotenie nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované, na základe písomnej žiadosti. celý text

Ako vybaviť | 16. 3. 2016 | Autor: Katarína Danieliková

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla budove

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovanie slúži na orientáciu v obci a na ulici. celý text

Ako vybaviť | 16. 3. 2016 | Autor: Katarína Danieliková

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Žiadosti sa podávajú písomne na adresu: Mesto Skalica, Nám. slobody č. 10, 909 01 Skalica celý text

Ako vybaviť | 16. 3. 2016 | Autor: Ing. Jozef Moravec

Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie

Ak je pripojenie účelovej komunikácie na miestnu alebo zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť súčasťou územného konania, rozhoduje o pripojení stavebný úrad, cestný správny orgán – Mesto Skalica vydá záväzné stanovisko. Za vydanie záväzného stanoviska pre účely územného konania sa správny poplatok nevyberá. celý text

Ako vybaviť | 16. 3. 2016 | Autor: Lenka Nogová Podoliančinová Ing.

Vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby

1. Rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby
2. Rozhodnutie na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia
3. Vyjadrenie k stavbám rodinným domom, k stavbám na individuálnu rekreáciu, k žumpám celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Ing. Jozef Moravec

Žiadosť o stavebné povolenie

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, jej umiestnenia, napojenia na inžinierske siete, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. Správny poplatok za podanie žiadosti je určený podľa druhu a obostavaného priestoru stavby podľa projektovej dokumentácie - podľa potreby upresní stavebný úrad. celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Václav Balát

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, jej umiestnenia, napojenia na inžinierske siete, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. Správny poplatok za podanie žiadosti je určený podľa druhu a obostavaného priestoru stavby podľa projektovej dokumentácie - podľa potreby upresní stavebný úrad. celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Václav Balát

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, jej umiestnenia, napojenia na inžinierske siete, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Václav Balát

Rozhodnutie o odstránení stavby

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, zmeny stavebníka, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Václav Balát

Predĺženie termínu ukončenia stavby

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, zmeny stavebníka, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. Správny poplatok za podanie žiadosti je určený podľa druhu a obostavaného priestoru stavby podľa projektovej dokumentácie - podľa potreby upresní stavebný úrad. celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Václav Balát

Ohlásenie udržiavacích prác

Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne je potrebné ohlásenie stavebnému úradu. celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Ing. Jozef Moravec

Ohlásenie stavebnej úpravy

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu. celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Ing. Jozef Moravec

Ohlásenie drobnej stavby

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu. celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Ing. Jozef Moravec

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, jej zariadení, umiestnenia, napojenia na inžinierske siete, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. Správny poplatok za podanie žiadosti je určený podľa druhu a obostavaného priestoru stavby podľa projektovej dokumentácie - podľa potreby upresní stavebný úrad. celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Václav Balát

Kolaudačné rozhodnutie

Postup a prílohy u jednotlivých stavieb (podľa druhu stavby, jej zariadení, umiestnenia, napojenia na inžinierske siete, atď) sú rôzne, preto odporúčame konzultáciu s pracovníkmi stavebného úradu. Správny poplatok za podanie žiadosti je určený podľa druhu a obostavaného priestoru stavby podľa projektovej dokumentácie - podľa potreby upresní stavebný úrad. celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Václav Balát

Mestský letný tábor Lienka

Pre deti z rodín v hmotnej núdzi a nízko príjmových rodín Mesto Skalica organizuje každoročne Letný tábor Lienka. Tábor sa realizuje pre deti vo veku od 7 – 14 rokov počas letných prázdnin. celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Mgr. Lucia Grófová

Jednorazový príspevok k dávke v hmotne núdzi

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje peňažnou a nepeňažnou formou (ceninové poukážky) na základe vydaného rozhodnutia Mestom Skalica. Účel: zakúpenie: ošatenia, obuvi, hygienických potrieb, školských pomôcok, potravín (okrem alkoholu, kávy, tabakových výrobkov), mimoriadne liečebné náklady, základné vybavenie domácnosti. celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Mgr. Lucia Grófová

Dobrovoľné združovanie v spoločenských organizáciách

Ste v dôchodkovom veku, máte zdravotné postihnutie alebo máte doma člena rodiny so zdravotným postihnutím? celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Mgr. Gabriela Patková

Umiestnenie do domova sociálnych služieb

Umiestňovanie občanov a žiadosti do domova sociálnych služieb zabezpečuje Úrad Trnavského samosprávneho kraja v Trnave. Pomoc pri vybavovaní žiadosti v rámci sociálneho poradenstva vybavuje: celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Bc. Michaela Havelková

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie tejto služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. Odkázanosť na pomoc inej osoby a odkázanosť na sociálne služby posudzuje posudkový lekár na základe zdravotnej dokumentácie (odkázanosť sa posudzuje v stupňoch, od najnižšieho stupňa I až po najvyšší stupeň odkázanosti VI). Súčasťou posudzovania je aj sociálna posudková činnosť, ktorú vykonáva sociálny pracovník mesta. Občanovi sa vydáva posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu – v zariadení pre seniorov, občan podáva konkrétnemu zariadeniu pre seniorov žiadosť o uzatvorenie zmluvy. Mesto Skalica je zriaďovateľom Zariadenia pre seniorov Skalica a Jesénia Skalica zariadenie pre seniorov, Pod hájkom 36. Viac informácií o zariadeniach nájdete na www.zpssi.sk celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Bc. Michaela Havelková

Poskytovanie opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej II. Odkázanosť na pomoc inej osoby a odkázanosť na sociálne služby posudzuje posudkový lekár na základe zdravotnej dokumentácie (odkázanosť sa posudzuje v stupňoch, od najnižšieho stupňa I až po najvyšší stupeň odkázanosti VI). Súčasťou posudzovania je aj sociálna posudková činnosť, ktorú vykonáva sociálny pracovník mesta. Občanovi sa vydáva posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu občan podáva na mesto žiadosť o uzatvorenie zmluvy. Opatrovateľskú službou zabezpečuje mesto odkázaným klientom prostredníctvom svojich opatrovateliek, pri úkonoch a v rozsahu, ktoré sú stanovené v zmluve. Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovné dni za úhradu 0,50€/1hodina. celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Bc. Michaela Havelková

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

Mesto Skalica zabezpečuje sociálnu službu v jedálni prostredníctvom donášky stravy do domácnosti občana v pracovné dni. Podmienkou je dovŕšenie dôchodkového veku alebo nepriaznivý zdravotný stav. Úhrada za donášku stravy do domácnosti občana je 0,30 € za jednu donášku. celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Mgr. Gabriela Patková

Príspevok na stravovanie dôchodcov

Poskytuje sa dôchodcom po dovŕšení 65 rokov veku alebo občanom s nepriaznivým zdravotným stavom v sume 1,00; 0,76 a 0,50 € na jedno teplé jedlo v pracovné dni podľa výšky dôchodku:
- dôchodok do 300 €, suma príspevku 1 €
- dôchodok viac ako 300 do 350 €, suma príspevku 0.76 €
- dôchodok viac ako 350 € do 400 €, suma príspevku 0.50 €
- dôchodok viac ako 400 €, suma príspevku 0 € celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Mgr. Gabriela Patková

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie

Mesto Skalica podľa staveného zákona podáva územno-plánovacie informácie z platného územného plánu mesta. Za poskytnutie informácie sa vyberá správny poplatok 1,50€ (podľa položky 2a sadzobníka správnych poplatkov). celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Ing. Libuša Haincová

Žiadosť o prenájom verejného priestranstva

Mesto Skalica vyrubuje miestnu daň za užívanie verejného priestranstva (podľa VZN č. 7/2009 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v meste Skalica) napr. pre:
- umiestnenie skládky stavebného a iného materiálu, stavebného zariadenia (na viac ako 24h)
- prekopávka zeminy za účelom zriadenia alebo opravy prípojky na inžinierske siete
- umiestnenie atrakcií (kolotoče)
- umiestnenie predajných stánkov a iných zariadení (napr. reklamy typu „áčko)
- umiestnenie reštauračných posedení. celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Lenka Nogová Podoliančinová Ing.

Žiadosť o povolenie rozkopávky verejného priestranstva

Ak pri realizácii prípojok alebo pri plánovanej oprave inžinierskych sietí dochádza k rozkopávke miestnej komunikácie (tzn. ulice, parkoviska, spevnených plôch pre dopravu, chodníka a pod.), cestný správny orgán - Mesto Skalica vydá rozhodnutie o zvláštnom užívaní. Za povolenie zvláštneho užívania sa vyberá správny poplatok podľa položky 82 sadzobníka správnych poplatkov - 80€.
V prípade rozkopávky zelených pásov, ktoré nie sú súčasťou telesa miestnej komunikácie, bude vydané stanovisko k rozkopávke.
Pre uloženie zeminy z výkopu, ktoré je na verejne prístupnom pozemku vo vlastníctve Mesta Skalica je potrebné žiadať súhlas s užívaním verejne prístupného pozemku a zaplatiť úhradu za užívanie správcovi v zmysle nájomnej zmluvy. celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Lenka Nogová Podoliančinová Ing.

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Žiadosti sa podávajú písomne na adresu : Mesto Skalica, Nám. slobody č. 10, 909 01 Skalica celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Ing. Jozef Moravec

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania

Obec ako cestný správny orgán vydáva povolenie zvláštneho užívania miestnych komunikácií na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie (SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU,s.r.o.) a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici.
Takéto užívanie je najmä:
• preprava nadmieru ťažkých a rozmerných nákladov
• umiestňovanie zariadení alebo predmetov na miestnej komunikácii (predajných, reklamných, zábavných)
• umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení, materiálu na miestnej komunikácii
• usporadúvanie akcií, umiestňovanie vecí a zariadení (napr. hospodárskych, kultúrnych, zábavných,..)
• hnanie stáda dobytka
• vláčenie kmeňov alebo iných predmetov, ktorými by sa mohla MK poškodiť
• zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby vedení každého druhu (tj. napr. aj prípojky inž. sietí ku stavbám a bežné opravy na trase vedení – okrem porúch).
Za povolenie zvláštneho užívania sa vyberá správny poplatok podľa položiek 80 a 82 sadzobníka správnych poplatkov v závislosti od spôsobu užívania miestnych komunikácií. Napríklad: rozkopávka miestnych komunikácií - 80€, umiestnenie prenosného dočasného zariadenia na chodníku – 20€.
celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Lenka Nogová Podoliančinová Ing.

Žiadosť o povolenie uzávierky

O uzávierke, obchádzke alebo odklone rozhoduje cestný správny orgán na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie (SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.) a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici. Uzávierka, obchádzka alebo odklon sú časovo obmedzené na najkratší možný čas, je potrebné ich riadne technicky zabezpečiť.
V prípade nebezpečenstva z omeškania (živelnej pohromy, dopravnej nehody, zrútenia alebo poškodenia objektov, havárii energetických, plynárenských či teplárenských zariadení a pod.) sa musí príslušná časť komunikácie bezodkladne uzavrieť a označiť aspoň provizórnym spôsobom. K plánovanej uzávierke (napr. v čase konania kultúrno-spoločenskej akcie, plánovanej oprave vedení a pod.) je zároveň potrebné požiadať o určenie dopravného značenia a zvláštne užívanie.
Za povolenie uzávierky sa vyberá správny poplatok 70€ (podľa položky 83 sadzobníka správnych poplatkov). celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Lenka Nogová Podoliančinová Ing.

Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie

Ak je pripojenie účelovej komunikácie na miestnu alebo zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť súčasťou územného konania, rozhoduje o pripojení stavebný úrad, cestný správny orgán – Mesto Skalica vydá záväzné stanovisko.
Za vydanie záväzného stanoviska pre účely územného konania sa správny poplatok nevyberá. Za vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť sa vyberá správny poplatok 30€ (podľa položky 85 sadzobníka správnych poplatkov). Za vydanie povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu sa vyberá správny poplatok 40€ (podľa položky 84 sadzobníka správnych poplatkov). celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Lenka Nogová Podoliančinová Ing.

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta

Vyhradené parkovacie miesto možno zriadiť na verejných parkoviskách, odstavných prvkoch, parkovacích pásoch a iných verejných priestranstvách pre potreby fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi parkovacieho preukazu pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím a pre orgány štátnej správy.

K žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta je potrebné doložiť:
- kópiu parkovacieho preukazu pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím.

Správny poplatok za vydanie povolenie je 4,50€ podľa položky 6a sadzobníka správnych poplatkov., pri predĺžení platnosti povolenia je od poplatku oslobodená osoba vlastniaca parkovací preukaz pre FO so zdrav. postihnutím. celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Lenka Nogová Podoliančinová Ing.

Žiadosť o vydanie povolenia na vjazd do zákazu vjazdu

Mesto Skalica vydáva povolenie na vjazd do zákazu vjazdu s dodatkovou tabuľkou „Neplatí pre vozidlá s povolením Mesta Skalica“ len na základe schválenej a opodstatnenej žiadosti /podľa VZN č. 1/2012 o opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev/.
Povolenie sa vydáva na obdobie 1 roka. Je spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sumou 4,50€.
Povolenie je možné vydať napr. pre vozidlá, ktoré prevážajú osoby ťažko postihnuté k bydlisku, zdravotnému stredisku alebo cintorínu, vozidlá správcov bytových domov z dôvodu vykonávania údržby a pod.
Jednorazové (krátkodobé) povolenie do zákazu vjazdu s dodatkovou tabuľkou „Neplatí pre vozidlá s povolením Mesta Skalica“ vydáva referát pre dopravu a cestné hospodárstvo MÚ v Skalici bezplatne. (napr. v prípade sťahovania, dovoz a odvoz veľkoobjemného tovaru a pod./ . celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Lenka Nogová Podoliančinová Ing.

Žiadosť o určenie dopravného značenia

Každé umiestnenie dopravnej značky a dopravného zariadenia (podľa vyhlášky č. 9/2009 Z.z.), trvalé alebo dočasné, zvislé alebo vodorovné dopravné značenia, na miestnych alebo účelových komunikáciách podlieha určeniu cestného správneho orgánu, ktorým je Mesto Skalica. Dopravné značky na cestách II. a III. triedy v meste (Koreszkova, Mýtna, Strážnická, Horská, Železničná) určuje OÚ Senica, odbor CdaPK.
Určenie dopravného značenia sa vydáva napr. v prípadoch:
- potreba vyhradenia nového parkovacieho miesta /napr. pre ZŤP/
- dočasné dopravné značenie /napr. pri uzávierkach, dopravných obmedzeniach, výstavbe a pod./
-zmena organizácie dopravy, zjednosmernenie ulíc,
- zriadenie nového priechodu pre chodcov a pod.
K žiadosti o určenie dopravného značenia je potrebné doložiť:
- situáciu dopravného značenia odsúhlasenú Okresným dopravným inšpektorátom v Skalici,
- záväzné stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici,
- stanovisko správcu pozemnej komunikácie (SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.).
celý text

Ako vybaviť | 15. 3. 2016 | Autor: Lenka Nogová Podoliančinová Ing.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku vyberá Mesto Skalica poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Skalica. celý text

Ako vybaviť | 14. 3. 2016 | Autor: Ing. Ján Špaček

Štátny fond rozvoja bývania

text sa upravuje celý text

Ako vybaviť | 3. 3. 2016 | Autor: Ing. Libuša Haincová

Obnova a reštaurovanie interiéru NKP „Paulínsky kostol“ v Skalici

Hlavným cieľom projektu je oprava chátrajúceho interiéru kultúrnej pamiatky. celý text

Zámery | 24. 2. 2016 | Autor:

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov celý text

Oznamy | 24. 2. 2016 | Autor:

Ponuka pracovného miesta - Okresný súd Skalica

Okresný súd Skalica prijme do dočasnej štátnej služby na funkciu hlavný radca - vyššieho súdneho úradníka. celý text

Oznamy | 24. 2. 2016 | Autor:
prvá
z 2
ďalší posledná