Menu

Skalica

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania

Obec ako cestný správny orgán vydáva povolenie zvláštneho užívania miestnych komunikácií na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie (SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU,s.r.o.) a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici.
Takéto užívanie je najmä:
• preprava nadmieru ťažkých a

 •  vybavuje: Ing. Roman Bohun
 •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 •  č. dverí: 223
 •  tel: +421346903223
 •  email: bohun.roman@mesto.skalica.sk
Prílohou žiadosti je:
 • situácia s dočasným dopravným značením
 • stanovisko správcu pozemnej komunikácie (SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.)
 • kópia listu vlastníctva a snímky z mapy
 • stavebné povolenie (resp. iné povolenie stavby, napr. ohlásenie drobnej stavby)
         Po ukončení rozkopávky bude každé priestranstvo prebraté referentom dopravy písomnou formou (preberacím protokolom, písomným prísľubom). Žiadateľ sa tým zaväzuje na odstraňovanie prípadných poklesov komunikácie po dobu 60 mesiacov od prebratia, resp. 24 mesiacov pri chodníkoch a zelených pásoch.
         V prípade poruchy vedenia je potrebné nahlásiť danú skutočnosť do 12hodín vlastníkovi alebo správcovi pozemnej komunikácie, následne cestný správny orgán na základe žiadosti dodatočne vydaným rozhodnutím vydá podmienky uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu. Za takéto dodatočne vydané povolenie sa správny poplatok nevyberá.
 
Dátum vloženia: 15. 3. 2016 9:18

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00