Menu

Skalica

Vydávanie rozhodnutia/súhlasu na výrub dreviny

Mesto vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, vydáva súhlasy a rozhodnutia o výrube drevín rastúcich v zastavanom území mesta, ukladá opatrenia na ozdravenie dreviny, prijíma ohlásenia o vyrúbaní dreviny a o vykonaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.

 • vybavuje: Ing. Katarína Švorcová
 •  adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
 •  č. dverí: 223
 •  tel: +421346903223
 •  email: svorcova.katarina@mesto.skalica.sk
Správny poplatok, ktorý je splatný pri podaní žiadosti (podľa položky 160 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch znení noviel) je nasledovný:
fyzická osoba - 10€
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie - 100€
Súhlas na výrub drevín je potrebný:
 • na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m², 
 • na ovocné dreviny v prípade, že sa ich obnova neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, na stromy s obvodom kmeňa väčším ako 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.
 • vždy, ak sa drevina nachádza vo verejnej zeleni alebo na cintoríne.
Súhlas na výrub drevín nie je potrebný:
 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m²,
 • pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, pričom nemusí ísť o výsadbu tých istých ovocných rodov a druhov,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku (čím sa rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku),
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade. Za súkromné záhrady a záhradkárske osady sa považujú pozemky využívané ako záhrady, ak nie sú územným plánom obce, územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím určené na zastavanie.   V tomto prípade vzniká tomu, kto výrub uskutoční ohlasovacia povinnosť, tzn. zaslať oznámenie o výrube Mestu Skalica, oddelenie výstavby, referát životného prostredia najneskôr do piatich dní odo dňa uskutočnenia výrubu.
Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku (v zmysle vyhlášky MŽP č. 492/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).
Dátum vloženia: 16. 3. 2016 9:23

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00