Skalica

Podpora cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom vybudovania plávajúcej cezhraničnej environmentálnej expozície na Baťovom kanále

Celkovým prínosom tohto projektu bude skvalitnenie a zmodernizovanie infraštruktúry cestovného ruchu na Baťovom kanály v podobe plávajúcej enviromentálnej ekovýchovnej expozície, podpora cezhraničného cestovného ruchu a turizmu a zvýšenie atraktivity prihraničného územia vydaním propagačného materiálu - publikácie (2 400 ks).

Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

Fond Mikroprojektov

Celkové oprávnené výdavky: 39 700,00 EUR

Finančný príspevok z ERDF: 30 000,00 EUR

Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR: 3 529,41 EUR

Ďalšími pozitívnymi efektmi vyplývajúcimi z realizácie projektu bude udržanie turistov v regióne, zvýšenie počtu turistov v prihraničnej oblasti, upriamenie pozornosti na chránené druhy fauny a flóry a ich lokality a celkové pozdvihnutie povedomia o kultúrnom a prírodnom dedičstve regiónov na Baťovom kanály. Expozícia bude plávajúcim objektom obsahujúcim náučné prostriedky, ktorý bude umiestňovaný v jednotlivých prístavoch na Baťovom kanály, pričom motor umiestnený v objekte bude využívaný na premiestnenie expozície do týchto prístavov. Vzhľadom na to, že lokalita realizácie projektu je zápalavovým územím, nie je možné vybudovať expozíciu na pevnine a vytvorenie plávajúcej expozície je ideálnym riešením.

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je výrazné zvýšenie cezhraničnej spolupráce, podpora a zintentzívnenie cezhraničného cestovného ruchu na Baťovom kanály prostredníctvom rozvoja ekovýchovných aktivít a propagácie prihraničných regiónov. Realizáciou projektu dôjde k spoločnej propagácii prihraničnej oblasti a k výraznému zvýšeniu atraktivity dotknutých prihraničných regiónov - Trnavského, Jihomoravského a Zlínského kraja a dôjde k ďalšiemu rozvoju potenciálu turizmu v týchto regiónoch. Naplnením hlavného cieľa projektu dôjde k zintenzívneniu cestovného ruchu medzi slovenským a českým územím.

Špecifické ciele projektu

Vytvorenie plávajúcej náučnej enviromentálnej ekovýchovnej expozície v Prístave Skalica, ktorá bude pravidelne umiestňovaná v ostatných prístavných mestách na Baťovom kanály.

Vybavenie expozície vhodnými náučnými prostriedkami podporujúcimi ekovýchovné aktivity - náučné tabule, TV, reproduktory, audiovizuálne prezentácie.

Vytvorenie propagačného materiálu v počte 2 400 ks, týkajúcich sa prírodných, kultúrnych a turisticky zaujímavých daností a miest v dotknutej prihraničnej oblasti.

   "SPOLOČNE BEZ HRANÍC"

 „TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM“

logo

 

Dátum vloženia: 25. 2. 2016 13:22
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 11. 2017 23:02
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple