Skalica

Územný plán ekologickej stability a ochrany pred povodňami prihraničného územia Skalicko - Strážnicko

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok na efektívnu a konzistentnú prevenciu a ochranu pred povodňami v prihraničnom území Skalicko - Strážnicko a zabezpečenie ekologickej stability tohto územia.

Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

Celkové oprávnené výdavky projektu: 159. 000 EUR

Celkové oprávnené výdavky Mesta Skalica: 10.800 EUR

Finančný príspevok z ERDF Mestu Skalica: 135.150  EUR

Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR Mestu Skalica: 10.200 EUR

Pri nezabezpečení prevencie  a bez vytvorenia podmienok pre realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami budú vzrastať náklady na eliminovanie škôd spôsobených povodňami. Účinok povodní je zosilnený narušením prirodzenej retenčnej  schopnosti pôdy a lesa, ktoré je potrebné zmierňovať realizáciou preventívnych opatrení. Realizáciou projektu dôjde k eliminovaniu vplyvov znehodnocujúcich krajinu na danom území.

Špecifické ciele:
1. zrealizovanie kompletných prípravných a projektových prác a na zabezpečenie prevencie a ochrany pred povodňami v prihraničnom území Skalicko – Strážnicko – geodetické vytýčenie – polohopis, výškopis, určenie riešených území, určenie konkrétnych protipovodňových opatrení s dôrazom na vytvorenie suchých poldrov a prepážok, lesných ciest, návrhy ochranných hrádzí, možnosti presmerovania, resp. odklonu prívalových vôd a priepusty pod cestami, určenie možnosti tvorby vetrolamov, biokoridorov, biocentier, určenie rizikových oblastí, osevných postupov a ostatných nástrojov protipovodňovej ochrany

2. spracovanie Územného plánu ekologickej stability a ochrany pred povodňami pre jednotlivých partnerov projektu, ktorý bude obsahovať konkrétne riešenia a návrhy pre dané katastrálne územie dotknutých miest a obcí projektu – spracovanie na úrovni realizačnej vykonávacej projektovej dokumentácie so zabezpečením inžinieringu, t.j zabezpečením stavebných povolení  na projektované územia, spracovanie a tlač 6 ks paré územného plánu každého partnera projektu v tlačenej podobe a v elektronickej podobe

3. podpora aktivít zameraných na ochranu životného prostredia

Logo

Dátum vloženia: 15. 11. 2016 7:53
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 1. 2018 14:22
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple