Skalica

Územný plán ekologickej stability a ochrany pred povodňami prihraničného územia Skalicko - Strážnicko

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok na efektívnu a konzistentnú prevenciu a ochranu pred povodňami v prihraničnom území Skalicko - Strážnicko a zabezpečenie ekologickej stability tohto územia.

Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

Celkové oprávnené výdavky projektu: 159. 000 EUR

Celkové oprávnené výdavky Mesta Skalica: 10.800 EUR

Finančný príspevok z ERDF Mestu Skalica: 135.150  EUR

Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR Mestu Skalica: 10.200 EUR

Pri nezabezpečení prevencie  a bez vytvorenia podmienok pre realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami budú vzrastať náklady na eliminovanie škôd spôsobených povodňami. Účinok povodní je zosilnený narušením prirodzenej retenčnej  schopnosti pôdy a lesa, ktoré je potrebné zmierňovať realizáciou preventívnych opatrení. Realizáciou projektu dôjde k eliminovaniu vplyvov znehodnocujúcich krajinu na danom území.

Špecifické ciele:
1. zrealizovanie kompletných prípravných a projektových prác a na zabezpečenie prevencie a ochrany pred povodňami v prihraničnom území Skalicko – Strážnicko – geodetické vytýčenie – polohopis, výškopis, určenie riešených území, určenie konkrétnych protipovodňových opatrení s dôrazom na vytvorenie suchých poldrov a prepážok, lesných ciest, návrhy ochranných hrádzí, možnosti presmerovania, resp. odklonu prívalových vôd a priepusty pod cestami, určenie možnosti tvorby vetrolamov, biokoridorov, biocentier, určenie rizikových oblastí, osevných postupov a ostatných nástrojov protipovodňovej ochrany

2. spracovanie Územného plánu ekologickej stability a ochrany pred povodňami pre jednotlivých partnerov projektu, ktorý bude obsahovať konkrétne riešenia a návrhy pre dané katastrálne územie dotknutých miest a obcí projektu – spracovanie na úrovni realizačnej vykonávacej projektovej dokumentácie so zabezpečením inžinieringu, t.j zabezpečením stavebných povolení  na projektované územia, spracovanie a tlač 6 ks paré územného plánu každého partnera projektu v tlačenej podobe a v elektronickej podobe

3. podpora aktivít zameraných na ochranu životného prostredia

Logo

Dátum vloženia: 15. 11. 2016 7:53
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 1. 2018 14:22

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00