Skalica

Alena Moravcová

Zodpovedá za:

- prijatú a odoslanú korešpodenciu v písomnej aj elektronickej podobe mestského úradu

- agendu vyvesenia úradných listín a vyhlášok na úradnej tabuli mesta, za vyznačenie doby a dodržanie lehoty ich vyvesenia

- informovanie občanov o príslušnosti vnútorných útvarov prípadne konkrétnych pracovníkov na vybavovanie ich podnetov, dopytov alebo sťažností

- požičiavanie zasadacích miestností

- podáva základné informácie o prevádzkovom poriadku mestského úradu a odborných agendách

zabezpečuje:

- vydávanie tlačív mestského úradu občanom

- vydávanie kľúčov a dohľad nad ich vrátením, vedie evidenciu o zapožičaných kľúčoch

- vydávanie bielizne a zabezpečenie jej čistenia

- zabezpečuje telefónne spojenie MsÚ

- obsluhovanie škartovacieho a kopírovacieho stroja

- vykonáva prípravu interiéru zasadacích miestností pre potreby oddelení mestského úradu

- vedie centrálny protokol pošty mestského úradu

- zabezpečuje styk mestského úradu s Poštovým úradom

- poskytovanie zbierky  zákonov občanom mesta k nahliadnutiu

- skenovanie zmlúv do Informačného systému mesta Skalica

- plní funkciu centrálnej podateľne mesta

- pracuje s elektronickou schránkou mesta Skalica

- pracuje s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti - DIS, dokumenty/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému

- sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok

- po vecnej stránke kontroluje správnosť faktúr za tovary a služby objednané podľa pracovnej náplne

- svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu

Úloha v org. štruktúre

Referentka podateľne - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple