Skalica

Ing. Ján Špaček

 • zabezpečuje vypracovanie koncepcie rozvoja mesta v oblasti odpadového hospodárstva
 • vydáva stanoviská k nakladaniu s nebezpečným odpadom, k prevádzkovaniu zariadenia na zber odpadov, zhodnocovaniu odpadov, zneškodňovaniu odpadov, k programom odpadového hospodárstva právnických osôb v meste ...
 • zabezpečuje a riadi systém separovaného zberu komunálneho odpadu
 • vypracováva propagačné materiály v oblasti odpadového hospodárstva
 • vyhotovuje, spracováva a predkladá príslušným orgánom štatistické hlásenia o komunálnom odpade
 • vedie evidenciu odpadov
 • zabezpečuje v  plnom rozsahu spracovanie žiadostí mesta o poskytnutie finančných prostriedkov z Recyklačného fondu
 • spolupodieľa sa pri vypracovávaní žiadostí a projektov v oblasti odpadového hospodárstva
 • spolupodieľa sa na tvorbe a aktualizácii všeobecne záväzných nariadení o komunálnom odpade a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • prejednáva sťažnosti, priestupky a správne delikty v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty
 • pripravuje podklady pre stanovenie výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 • spravuje a aktualizuje register evidencie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov
 • spracováva podklady a vydáva rozhodnutia o námietkach, o odvolaní, odpustení daňových nedoplatkov, spracováva predkladacie správy a postupuje odvolania v zmysle zákona č. 511/1990 Zb. o správe daní a poplatkov a  o  zmenách v  sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • podpisuje platobné výmery na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • pracuje s informačným systémom Mesta Skalica (modul písomnosti, podnikatelia a prevádzky, priestupky, objednávky)
 • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu

Úloha v org. štruktúre

Referent odpadového hospodárstva - Oddelenie výstavby

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple