Skalica

Ing. Katarína Švorcová

 • vypracováva rozhodnutia, záväzné stanoviská a vyjadrenia na úseku životného prostredia v rámci kompetencií mesta (ochrana prírody a krajiny, ovzdušie, ochrana vôd)
 • v spolupráci s kompetentnými orgánmi spracováva koncepcie ochrany životného prostredia (ochrana prírody a krajiny, ovzdušie, ochrana vôd)
 • pripravuje podklady pre vydanie rozhodnutia o udelení sankcie mesta fyzickým a právnickým osobám na území mesta za porušenie VZN v oblasti životného prostredia (ochrany prírody a krajiny, ovzdušie, ochrana vôd)
 • rieši sťažnosti a podnety v oblasti životného prostredia (ochrana prírody a krajiny, ovzdušie, ochrana vôd)
 • zabezpečuje obstarávanie a schválenie dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny
 • koordinuje prípravu a realizáciu výsadieb
 • koordinuje prácu pracovníkov údržby zelene
 • vydáva súhlas na povoľovanie a uvedenie do užívania stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • vypracováva rozhodnutia o uložení poplatkov právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie za znečisťovanie ovzdušia
 • vedie evidenciu psov
 • rieši priestupky, sťažnosti a podnety v zmysle platného VZN Mesta Skalica o držaní psov na území mesta
 • pracuje s informačným systémom Mesta Skalica a zodpovedá za údaje vkladané do systému
 • sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok
 • po vecnej stránke kontroluje správnosť faktúr za tovary a služby objednané podľa pracovnej náplne
 • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu

Úloha v org. štruktúre

Referent životného prostredia - Oddelenie výstavby

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple