Skalica

Ingrid Vaníčková

vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

-               vedie evidenciu osvedčení listín a podpisov na listinách v knihách osvedčovania,

-               podáva informácie občanom o príslušnosti vnútorných útvarov, prípadne pracovníkov na      vybavovanie podnetov, dopytov alebo sťažností,

-               podáva základné informácie o organizačnom poriadku MsÚ a odborných agendách,

-               vedie evidenciu sťažností a petícií,

-               pracuje s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti, voľby/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému

-               pracuje s informačným systémom SK – REGOB, RFO

-               zodpovedá za vedenie príručnej registratúry oddelenia všeobecnej správy

-               preberá od podateľne poštu a rozdeľuje ju zamestnancom oddelenia všeobecnej správy

-               sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok

-           po vecnej stránke kontroluje správnosť faktúr za tovary a služby objednané podľa pracovnej náplne a schváleného rozpočtu

-               svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu

Úloha v org. štruktúre

Referent osvedčovania - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple