Skalica

Mária Vašíčková

 • vykonáva evidenciu obyvateľstva, ohlasovňu pobytu a všetky úkony spojené s týmto výkonom podľa platných predpisov
 • vykonáva štatistické hlásenia o zmenách v evidencii obyvateľstva
 • zabezpečuje poskytovanie údajov z registra evidencie občanov pre orgány štátnej správy a pre ostatné orgány a organizácie na základe ich žiadostí, ak to umožňujú právne predpisy
 • vystavuje potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte
 • zaznamenáva údaje z matriky do evidencie obyvateľstva
 • nahlasuje zmeny o sťahovaní mužov a zoznamy brancov pre účely
 • územnej vojenskej správy
 • vyvesuje oznamy o doručení korešpondencie pre občanov s trvalým pobytom
 • mesto Skalica, eviduje a zasiela neprevzatú korešpondenciu týchto občanov späť
 • príslušným orgánom štátnej správy
 • pracuje s Informačným systémom Mesta Skalica /modul písomnosti, evidencia obyvateľstva, voľby/, zodpovedá za správnosť vkladaných údajov do systému
 • sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok
 • po vecnej stránke kontroluje správnosť faktúr za tovary a služby objednané podľa pracovnej náplne
 • zodpovedá za vedenie príručnej registratúry oddelenia všeobecnej správy
 • preberá od podateľne došlú poštu a rozdeľuje ju zamestnancom oddelenia všeobecnej správy
 • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu

Úloha v org. štruktúre

Referent evidencie obyvateľstva - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple