Skalica

Petra Šrédlová

 • riadi a zodpovedá za vedenie matriky
 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí pre obce Skalica, Mokrý Háj, Prietržka a Vrádište
 • vedie index zápisov do matričných kníh
 • prideľuje nové rodné čísla z Regob-u Banská Bystrica pre novorodencov
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine
 • vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike
 • vyhotovuje potvrdenie o nevydávaní osvedčenia o právnej spôsobilosti
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred orgánom štátu
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo náboženskej spoločnosti
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo
 • posudzuje žiadosť na odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva
 • prijíma oznámenie manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie
 • podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov
 • podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo v priezvisku
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv
 • pripravuje podklady na zápis matričných udalostí nastaných v cudzine do osobitnej matriky
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastaných zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
 • prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzištátnych zmlúv
 • pripravuje odovzdanie zbierky listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok
 • vykonáva práce vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • vykonáva osvedčovanie výpisov a odpisov z Regisra trestov GP SR
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov /ako zástup/
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu už narodenému aj nenarodenému
 • povoľuje uzavretie manželstva zástupcom
 • vykonáva prácu a zodpovedá za vkladané údaje do Informačného systému Mesta Skalica /modul písomnosti, občania a matrika/
 • vykonáva mesačnú a koncoročnú štatistickú agendu pre Štatistický úrad SR
 • povoľuje pridanie alebo zrušenie druhého a tretieho mena
 • vykonáva poštovú evidenciu a agendu
 • týždenne zasiela podklady o narodení, úmrtí a uzavretí manželstva do spoločenskej kroniky pre periodiká Záhorák, MY Záhorie, Skalický press, Skalická televízia, vedúcu oddelenia všeobecnej správy a sekretariát MsÚ
 • zabezpečuje prípravu občianskych obradov na MsÚ aj mimo MsÚ
 • sleduje čerpanie finančných prostriedkov schválených na zabezpečenie činnosti podľa tejto pracovnej náplne, navrhuje ich úpravu, pripravuje podklady pre návrh rozpočtu na nasledujúci rok
 • po vecnej stránke kontroluje správnosť faktúr za tovary a služby objednané podľa pracovnej náplne
 • svedomito, zodpovedne si plní svoje pracovné úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne a plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu mestského úradu

Úloha v org. štruktúre

Referent matričného úradu - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple