Menu

Skalica

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú Mestského úradu v Skalici, alebo života v meste? Vaša otázka sa spracuje a zverejní aj s odpoveďou kompetentného zamestnanca.

Dátum vloženia: 8. 9. 2019

Dobrý deň,

rekonštrukcia cesty a chodníkov na ul. Meňhartka predstavuje pomerne veľký investičný náklad. Po aktualizovaní predpokladaných nákladov stavby navrhneme na zapracovanie do investičného plánu na roky 2020, resp. 2021. O jeho zaradení do rozpočtu mesta rozhodne MsZ.

Ing. Jozef Hlavatý-vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 23. 9. 2019
Dátum vloženia: 25. 7. 2019

Dobrý deň,

developer vyčlenil v ďalšej etape výstavby bytových domov na podnet Mesta plochu pre detské ihrisko. Zámer by sa mal realizovať v r. 2020-21.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 26. 8. 2019
Dátum vloženia: 5. 8. 2019

Dobrý deň,

preverujeme možnosť znovuosadenia blikajúcich výstražných svetieľ do značky, resp. iné zvýraznenie priechodu pre chodcov na ul. Strážnická.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 26. 8. 2019
Dátum vloženia: 5. 8. 2019

Dobrý deň,

v spolupráci s dopravným inšpektorátom preverujeme možnosti zlepšenia rozhľadu na križovatke Clementisa- Koreszkova. Na základe odporúčania a odsúhlasenia ODI budem opatrenia realizovať.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 26. 8. 2019
Dátum vloženia: 11. 8. 2019

Dobrý deň,

Správcom komunikácií majetku mesta Skalica je Správa mestského majetku s.r.o., ktorá v rozsahu finančných možností komunikácie vrátane účelových komunikácií vo vinohradoch udržiava. V zmysle platného územného plánu vinohradnícke lokality nie sú určené na trvalé bývanie, preto komunikácie v extraviláne nie sú realizované a udržiavané, tak ako komunikácie v intraviláne.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 26. 8. 2019
Dátum vloženia: 12. 8. 2019

Dobrý deň,

táto skutočnosť bola oznámená a postúpená stprávcovi kanalizácie BVS a. s. Bratislava, nakoľko predpokladáme, že závada je spôsobená poruchou na kanalizačnom potrubí.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 26. 8. 2019
Dátum vloženia: 22. 7. 2019

Dobrý deň,

na novú prístupovú cestu do lokality Jazerné pole je už vydané stavebné povolenie a spoločnosť, ktorá realizuje výstavbu v lokalite by ju mala zrealizovať v budúcom roku.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 12. 8. 2019
Dátum vloženia: 24. 7. 2019

Dobrý deň, ďakujeme za upozornenie. Mesto Skalica v lokalite Krivé Kúty prostredníctvom SMM, s.r.o. vykoná údržbu chodníkov a majiteľov ostatných plôch Mesto Skalica vyzve k údržbe svojich pozemkov. 

Mgr. Eva Lukianová - prednostka MsÚ, 7. 8. 2019
Dátum vloženia: 28. 7. 2019

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je jasné, či je pes chovaný v bytovom dome alebo rodinnom dome. Podľa toho, že spomínate nutnosť zatvárať okná dedukujem, že sa bude jednať o rodinnú zástavbu. V tomto prípade si myslím, že by mala platiť trošku väčšia tolerancia, ako keď je chovaný psík v byte. Tiež treba rozlišovať, či pes breše neustále i keď na to nemá žiadny podnet, napríklad popri dome prechádzajú cudziu osobu. V každom prípade je majiteľ zodpovedný za chovanie svojho psa. Bolo by vhodné, aby ste zavolali príslušníkov mestskej polície vtedy, keď dochádza k narúšaniu Vášho súkromia. Je potom na konkrétnych policajtoch, aby posúdili, či sa jedná o rušenie nočného kľudu.  Zároveň môžu na mieste zistiť, či je konkrétny pes riadne zaevidovaný v evidencii psov.  Pokiaľ by ste neboli spokojní s vyriešením a opakovane budete obťažovaný hlukom (štekotom) chovaných psov nad mieru primeranú pomerom máte možnosť podať žalobu na súd. Ustanovenie § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka uvádza pojem "zdržať sa všetkého čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. " V súvislosti s chovom psov musí byť presne uvedené akým spôsobom dochádza k obťažovaniu. V prípade zásahu do pokojného stavu akým môže byť i zásah do pokojných susedských vzťahov, je možné sa obrátiť na obec. V zmysle § 5 Občianskeho zákonníka, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde. S pozdravom

 

kpt. Mgr. Ferdinand Mach - náčelník Mestskej polície Skalica, 6. 8. 2019
Dátum vloženia: 29. 7. 2019

Dobrý deň, pokiaľ má niekto záujem o spevnenie časti pozemku popri ceste a zriadenie parkovacieho miesta pred domom, je to možné na základe súhlasu Mesta . Veľa takýchto parkovacích miest už bolo v rámci mesta povolených a zrealizovaných. 
Prvoradé je však vytvorenie príslušného počtu parkovacích miest pri rodinnom dome na vlastnom pozemku v zmysle platnej vyhlášky.

Ing. Jozef Hlavatý - vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, 6. 8. 2019

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00