Skalica

Realizované

Zobrazené 31-60 z 87

Podpora rozvoja športu v Skalici

Dátum: 31. 5. 2018

Schválená výška dotácie: 63 700,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády SR

Priblíženie histórie prihraničného regiónu Skalica - Hodonín

Dátum: 26. 3. 2018

Vzájomná spolupráca miest Skalica a Hodonín funguje už niekoľko rokov. Snahou oboch miest je realizáciou aktivít predkladaného projektu vytvoriť príťažlivé regióny pre obyvateľov, turistov a návštevníkov.

Úprava hasičskej zbrojnice v Skalici

Dátum: 1. 2. 2018

Schválená výška dotácie: 30 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého

Dátum: 1. 2. 2018

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Celkové oprávnené výdavky projektu: 167 166,24 €
Výška NFP: 158 807,93 €

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Skalici

Dátum: 12. 12. 2017

Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky: 434 298,39 € a maximálna výška dotácie na sumu: 412 583,47 €

Reštaurovanie Pomníka padlým v 1. sv. vojne

Dátum: 24. 11. 2017

Názov: Reštaurovanie pomníka padlým v 1. svetovej vojne
Dotácia: 5 500,- EUR
Celkové náklady: 8 352,- EUR

Sanácia mestského opevnenia v Skalici 

Dátum: 24. 11. 2017

Celková výška dotácie: 30 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR

Podpora cestovného ruchu v Skalici a na Záhorí

Dátum: 27. 6. 2017

Poskytnutá dotácia: 9 909,35 EUR

Osvetelenie priechodov pre chodcov - Pozor zebra na ceste!

Dátum: 27. 6. 2017

Typ: Realizované | ostatné
Celkový rozpočet: 7 162,- EUR
Dotácia: 4 000,- EUR

Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Skalica

Dátum: 27. 6. 2017

Výška dotácie: 24 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR

Rekonštrukcia strechy ZŠ Mallého 2, Skalica

Dátum: 27. 6. 2017

Dotácia: 70 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo školstva, sociálnych vecí a rodiny SR
Podprogram 0D501 Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky

Riešenie havarijného stavu strechy NKP Rotunda sv. Juraja v Skalici

Dátum: 15. 6. 2017

Zámerom projektu je rekonštrukčnými prácami odstrániť havarijný stav strechy Rotundy sv. Juraja v Skalici. Hlavným cieľom je oprava strechy a dočasné zabezpečenie objektu vo forme ochrany proti zatekaniu.

Rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému v meste Skalica

Dátum: 18. 5. 2017

Cieľom projektového zámeru je prevencia kriminality a zvýšenie bezpečnosti v meste Skalica, a to prostredníctvom modernizácie 4 kamier súčasného bezpečnostného kamerového systému a doplnením 1 novej kamery do tohto kamerového systému.

ZŠ Mallého 2 Skalica - strešná krytina II.

Dátum: 17. 5. 2017

Hlavným cieľom projektu je riešenie havarijnej situácie - oprava strechy a výmena azbestovocementovej krytiny ZŠ Mallého 2, Skalica.

Osvetlenie priechodov pre chodcov v Skalici 2017

Dátum: 17. 5. 2017

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a chodcov v meste Skalica, prostredníctvom inštalácie dodatočného osvetlenia na 6 priechodoch pre chodcov na najfrekventovanejších cestách v meste.

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – interiérové vybavenie prevádzky Mestského centra sociálnych služieb (nocľaháreň)

Dátum: 9. 1. 2017

Projekt je zameraný na podporu rozvoja sociálnych služieb v meste Skalica.

Revitalizácia MŠ Skalica - pracovisko: Pod kalváriou

Dátum: 6. 12. 2016

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Celkové oprávnené výdavky projektu: 352 596,43 €
Maximálna výška dotácie: 334 966,61 €

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Mallého Skalica

Dátum: 5. 12. 2016

Celkové výdavky projektu: 4.290 €
Dotácia: 3.900 €

Rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému v meste Skalica s dôrazom na sídliskové celky

Dátum: 30. 11. 2016

Cieľ projektu : Hlavným cieľom projektu, je udržanie vysokej úrovne bezpečnosti v meste Skalica, jej ďalšie eliminovanie na najnižšiu možnú hranicu tak, aby sa občania a návštevníci cítili čo najbezpečnejšie.

Projekt Objavte prírodné a kultúrne krásy susedov

Dátum: 15. 11. 2016

Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

Cyklotrasy bez hraníc

Dátum: 15. 11. 2016

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie cezhraničnej spolupráce a celkové zvýšenie dostupnosti a napojenia jednotlivých územných častí prihraničného regiónu v nadväznosti na už jestvujúcu sieť cyklotrás, budovanie cyklotrás v záujme zvýšenia atraktivity územia pre rozvoj turizmu, obslužnosti a bezpečnosti obyvateľov žijúcich v prihraničnom regióne a zabezpečenia lepšieho cezhraničného prepojenia jednotlivých skupín obyvateľstva na oboch stranách hranice.

Poznávajme spoločne cezhraničný región Skalicka a Strážnicka

Dátum: 15. 11. 2016

Hlavný cieľ: vytvorenie jedného spoločného cezhraničného regiónu cestovného ruchu a tým podpora turizmu a návštevnosti prihraničných regiónov Skalicka a Strážnicka. Naplnením tohto cieľa dôjde nielen k zintenzívneniu vzájomnej cezhraničnej spolupráce, ale aj k pozitívnemu ekonomickému efektu týkajúceho sa malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a poskytovania služieb.

Územný plán ekologickej stability a ochrany pred povodňami prihraničného územia Skalicko - Strážnicko

Dátum: 15. 11. 2016

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok na efektívnu a konzistentnú prevenciu a ochranu pred povodňami v prihraničnom území Skalicko - Strážnicko a zabezpečenie ekologickej stability tohto územia.

Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria a Strážnicka v nadväznosti na Stratégiu Európa 2020

Dátum: 15. 11. 2016

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie Stratégie oboch regiónov (Horného Záhoria a Strážnicka), ktorej cieľom je dosiahnutie takého hospodárskeho rastu, ktorý bude založený na princípoch znalostnej ekonomiky, bude udržateľný a bude podporovať začleňovanie - sociálne a územné a súčasne spoluprácu medzi oboma regiónmi oboch členských štátov EÚ.

Kam u susedov

Dátum: 8. 7. 2016

Spoznajte bohatú tradíciu a rozmanitú kultúru malebnej krajiny kyjovského Slovácka a Horného Záhoria.

Kompostáreň - Skalica

Dátum: 29. 6. 2016

Tento projekt je spolufinancovaný z kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Spoločný sprievodca Baťovým kanálom

Dátum: 26. 2. 2016

Doba realizácie projektu: 2.2.2015 – 30.5.2015

Environmentálna výchova pre najmenších

Dátum: 26. 2. 2016

Celkové oprávnené výdavky: 22 950 €
Finančný príspevok z ERDF: 19 507,50 €
Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR: 2 295 €

Zachovanie a rozvoj cyrilometodských tradícií a remesiel v prihraničnom regióne

Dátum: 26. 2. 2016

Hlavným cieľom projektu je rozvoj kultúrnych tradícií a tradičných remesiel so zameraním sa na obdobie a územie Veľkej Moravy, pripomenutie si 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na toto územie a pripomenutie si kultúrneho dedičstva našich predkov.

Podnikanie ako centrálny prvok odborného vzdelávania v interkulturálnom kontexte

Dátum: 26. 2. 2016

Entrepreneurship als zentrales Element beruflicher Kompetenzentwicklung im interkulturellen Kontext

Zobrazené 31-60 z 87

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00