Menu

Skalica

Realizované

Zobrazené 31-60 z 118

Moderné technológie mesta Skalica

Dátum: 6. 10. 2020

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (EŠIF)
Celkové oprávnené výdavky: 441 446,40 €
Max. výška nenávratného finančného príspevku: 419 374,08 €

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - Hviezdoslavova ulica, SNP 1, SNP 2

Dátum: 5. 10. 2020

Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky projektu : 178 696,90 €
Výška NFP : 169 762,06 €

Poznej Baťův kanál na obou stranách hranice

Dátum: 10. 8. 2020

Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (Fond malých projektov)
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:2 Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)
Špec

MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa - extenzívna vegetačná strecha

Dátum: 6. 2. 2020

Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky projektu: 191 021,37 €
Výška NFP: 181 470,30 €

Nákup športovej výbavy ZŠ Mallého Skalica

Dátum: 23. 1. 2020

Výška dotácie : 3 500 EUR
Poskytovateľ : Úrad vlády Slovenskej republiky

Cieľom projektu bola podpora športu skvalitnením materiálno-technických podmienok a podpora športovo talentovaných detí a mládeže. Nákupom športovej výbavy sa skvalitnil vyučovací aj tréningový proces a vytvorili sa predpoklady pre dosahovanie pozitívnych športových výsledkov.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program "Podpora rozvoja športu na rok 2019".

Vytvorenie zelenej oddychovej zóny pri lokalite Krivé Kúty

Dátum: 16. 5. 2019

Poskytovateľ dotácie: Nadácia Ekopolis
Výška dotácie: 1 600,- EUR
Celkové náklady: 2 000,- EUR

Spomienkové podujatia - významné osobnosti a dejinné udalosti Skalica 2019

Dátum: 16. 5. 2019

Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj
Výška dotácie: 500,- EUR. Hlavným cieľom predkladaného projektu je pripomenutie si výročí významných
osobností a významných dejinných udalostí mesta Skalica.

Dni zdravia v Skalici 2019

Dátum: 16. 5. 2019

Poskytovateľ dotácie: Trnavský samosprávny kraj
Výška dotácie: 1 778,- EUR
Celkové náklady: 2 540,- EUR

Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Skalica

Dátum: 16. 5. 2019

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia SR
V zastúpení: Slovenská inovačná agentúra
Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky: 22 098,00 EUR
Max. výška dotácie: 20 993,10 EUR (95% z celkových oprávnených výdavkov)

Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici - 2. etapa

Dátum: 14. 5. 2019

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR
Celkové náklady: 17 620,- EUR
Dotácia: 15 000,- EUR

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Dátum: 26. 9. 2018

Operačný program : Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom : KF - Kohézny fond
Celkové oprávnené výdavky : 135 002,85 EUR

Zelené obce Slovenska

Dátum: 6. 9. 2018

Dotácia: 16 474,79 EUR
Poskytovateľ dotácie: Slovenská agentúra životného prostredia SR

Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka v Skalici - I. etapa

Dátum: 7. 6. 2018

Celková výška dotácie: 15 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR

Podpora rozvoja športu v Skalici

Dátum: 31. 5. 2018

Schválená výška dotácie: 63 700,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády SR

Priblíženie histórie prihraničného regiónu Skalica - Hodonín

Dátum: 26. 3. 2018

Vzájomná spolupráca miest Skalica a Hodonín funguje už niekoľko rokov. Snahou oboch miest je realizáciou aktivít predkladaného projektu vytvoriť príťažlivé regióny pre obyvateľov, turistov a návštevníkov.

Úprava hasičskej zbrojnice v Skalici

Dátum: 1. 2. 2018

Schválená výška dotácie: 30 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR

Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého

Dátum: 1. 2. 2018

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Celkové oprávnené výdavky projektu: 167 166,24 €
Výška NFP: 158 807,93 €

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Skalici

Dátum: 12. 12. 2017

Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky: 434 298,39 € a maximálna výška dotácie na sumu: 412 583,47 €

Reštaurovanie Pomníka padlým v 1. sv. vojne

Dátum: 24. 11. 2017

Názov: Reštaurovanie pomníka padlým v 1. svetovej vojne
Dotácia: 5 500,- EUR
Celkové náklady: 8 352,- EUR

Sanácia mestského opevnenia v Skalici 

Dátum: 24. 11. 2017

Celková výška dotácie: 30 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR

Podpora cestovného ruchu v Skalici a na Záhorí

Dátum: 27. 6. 2017

Poskytnutá dotácia: 9 909,35 EUR

Osvetelenie priechodov pre chodcov - Pozor zebra na ceste!

Dátum: 27. 6. 2017

Typ: Realizované | ostatné
Celkový rozpočet: 7 162,- EUR
Dotácia: 4 000,- EUR

Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Skalica

Dátum: 27. 6. 2017

Výška dotácie: 24 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR

Rekonštrukcia strechy ZŠ Mallého 2, Skalica

Dátum: 27. 6. 2017

Dotácia: 70 000,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo školstva, sociálnych vecí a rodiny SR
Podprogram 0D501 Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky

Riešenie havarijného stavu strechy NKP Rotunda sv. Juraja v Skalici

Dátum: 15. 6. 2017

Zámerom projektu je rekonštrukčnými prácami odstrániť havarijný stav strechy Rotundy sv. Juraja v Skalici. Hlavným cieľom je oprava strechy a dočasné zabezpečenie objektu vo forme ochrany proti zatekaniu.

Rozšírenie a modernizácia bezpečnostného kamerového systému v meste Skalica

Dátum: 18. 5. 2017

Cieľom projektového zámeru je prevencia kriminality a zvýšenie bezpečnosti v meste Skalica, a to prostredníctvom modernizácie 4 kamier súčasného bezpečnostného kamerového systému a doplnením 1 novej kamery do tohto kamerového systému.

ZŠ Mallého 2 Skalica - strešná krytina II.

Dátum: 17. 5. 2017

Hlavným cieľom projektu je riešenie havarijnej situácie - oprava strechy a výmena azbestovocementovej krytiny ZŠ Mallého 2, Skalica.

Osvetlenie priechodov pre chodcov v Skalici 2017

Dátum: 17. 5. 2017

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a chodcov v meste Skalica, prostredníctvom inštalácie dodatočného osvetlenia na 6 priechodoch pre chodcov na najfrekventovanejších cestách v meste.

Zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Skalici - ZŠ Strážnická 1

Dátum: 1. 3. 2017

Popis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Základnej škole Strážnická 1 Skalica, prostredníctvom zmodernizácie odborných prírodovedeckých učební fyziky a chémie, vrátane ich vybavenia novými modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou, zmoder

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – interiérové vybavenie prevádzky Mestského centra sociálnych služieb (nocľaháreň)

Dátum: 9. 1. 2017

Projekt je zameraný na podporu rozvoja sociálnych služieb v meste Skalica.

Zobrazené 31-60 z 118

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00